Нове в оподаткуванні. Різниці при амортизації необоротних активів

Головна / Новини компанії / Нове в оподаткуванні. Різниці при амортизації необоротних активів

У 2017 році нас очікують зміни в порядку визначення різниць, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів.

Так, законопроектом від 07.11.2016 за №5368 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)», вносяться зміни в статтю 138 ПКУ, зокрема:

1) у пункті 138.1 («Фінансовий результат до оподаткування збільшується:»):

абзац четвертий після слів “бухгалтерського обліку” доповнити словами “або міжнародних стандартів фінансової звітності”;

доповнити  абзацами п’ятим і шостим такого змісту:

“на суму залишкової вартості окремого об’єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта;

на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів чи невиробничих нематеріальних активів, віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності”;

2) абзац четвертий пункту 138.2 («Фінансовий результат до оподаткування зменшується:») замінити трьома абзацами такого змісту:

“на суму дооцінки основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

на суму вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого об’єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому числі віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі продажу такого об’єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів, але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу”;

3) у пункті 138.3 («Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об’єкта оподаткування»):

підпункт 138.3.1 доповнити абзацом другим такого змісту:

“Для розрахунку амортизації відповідно до положень цього пункту визначається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку”;

підпункт 138.3.2 («Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування:») викласти в такій редакції:

“138.3.2. Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел:

вартість гудвілу;

витрати на придбання/самостійне виготовлення невиробничих основних засобів, невиробничих нематеріальних активів;

витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів, невиробничих нематеріальних активів.

Терміни “невиробничі основні засоби”, “невиробничі нематеріальні активи” означають відповідно основні засоби, нематеріальні активи,  не призначені для використання в господарській діяльності платника податку”.